Visi dan Misi

VISI

“Menjadi lembaga pendidikan teladan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam untuk membina muslimah yang unggul dalam iman dan taqwa, ilmu pengetahuan, dan kecakapan hidup.”

MISI

  1. Membina peserta didik menuju iman daan taqwa kepada Allah Ta’ala berlandaskan Al Qur’an dan As sunnah sesuai pemahaman Shalih
  2. Membina generasi muslimah tangguh, berakhlak mulia, dan penuh semangat dalam menuntut ilmu dan berkontribusi kepada ummat.
  3. Mengembangkan potensi peserta didik dalam ilmu pengetahuan, bahasa, teknologi, dan keterampilan.
  4. Menyelenggarakan fasilitas sekolah dan asrama pendidikan yang nyaman, aman, sehat dan mendukung proses pembinaan peserta didik.